Customer Center

051-832-2333~5

Fax. 051-955-2366

E-mail: sales@cfdone.co.kr

일반화공 부산, 경남 케미칼 관련 최대규모와 유통체재를 갖춘 회사입니다.

제2인산암모늄

판매가격 견적문의
상품상세설명

DIBASIC AMMONIUM PHOSPHATE 

 

◈ CAS NO: 7783-28-0

◈ HS NO: 2835-29-9000◈ 분자식 : (NH4)2HPO4

◈ 분자량 : 132.06

◈ 동의어 : AMMONIUM PHOSPHATE DIBASIC; DIAMMONIUM HYDROGEN HYDROGEN PHOSPHATE; DAP; DIAMMONIUM HYDROGEN ORTHOPHOSPHATE; AMMONIUM HYDROGEN PHOSPHATE

◈ 성상 : 백색결정

◈ 용도

⊙ 효모증식, 효모먹이

⊙ 비료용

⊙ 발효증진

⊙ 산도조절제

⊙ 설탕정제

 

◈ 규격

제2인산암모늄.JPG

◈ 포장    25 Kgs P.P Bag 

◈ 보관방법    건냉한 장소에 밀봉하여 보관